คุ้มเวียงแก้ว(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 3 ส่วนดังนี้

1.การขุดแต่งทางโบราณคดีในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม พบแนวอิฐโบราณไม่ต่ำกว่า 6 แนว ส่วนใหญ่เป็นแนวอิฐระยะสั้นและไม่เชื่อมต่อกัน จากลักษณะที่ปรากฏสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าแนวอิฐดังกล่าวน่าจะเป็นฐานรากของอาคารและแนวรางระบายน้ำ

2.การขุดแต่งทางโบราณคดีบริเวณศาลเจ้าพ่อข้อแขนเหล็ก การดำเนินงานขุดแต่งทางด้านทิศตะวันตกของเนินดินพบลักษณะของฐานอาคารในผังสี่เหลี่ยม บริเวณท้ายอาคารโบราณสถานพบลักษณะของมณฑปหรือกู่ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ชำรุดเหลือเพียงครึ่งเดียว

  1. การขุดแต่งรอบอาคารโบราณร่วมสมัยรัชกาลที่ 6 ภายในพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม ขณะนี้กำลังขุดแต่งรอบฐานอาคารโบราณ จำนวน 5 หลัง เบื้องต้นพบว่าฐานรากอาคารซึ่งเป็นอิฐก่ออยู่ลึกจากผิวดินปัจจุบันประมาณ 1 เมตร

การขุดแต่งทางโบราณคดีในพื้นที่เวียงแก้ว ถือเป็นงานที่มีความท้าทายสำหรับงานโบราณคดี เนื่องจากหลักฐานที่พบในพื้นที่ดังกล่าวมีความซับซ้อนและต่อเนื่องในหลายช่วงระยะเวลา สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปมีความเป็นไปได้ในการพบหลักฐานใหม่ที่ช่วยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่เวียงแก้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คุ้มเวียงแก้ว(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม)

ข้อมูลจาก  เฟซบุ๊ก กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่